LSU-Huey-Long-Field-House-Terrazzo-01
LSU-Huey-Long-Field-House-Terrazzo-02
LSU-Huey-Long-Field-House-Terrazzo-03
LSU-Huey-Long-Field-House-Terrazzo-04
Terrazzo Masters

LSU Huey Long Field House

LSU Huey Long Field House 

Baton Rouge, LA